Quy trình khảo sát thiết kế

Khảo sát - Thiết kế dựa trên những thông số thực tế hoặc những thông số cụ thể trên bản vẽ thi công nhà xưởng. Để tiến hành tính toán độ lớn của dầm theo tải trọng của chủ đầu tư yêu cầu.